Loop Naar De Pomp Kwis

REGLEMENT  versie 2019
PRINTVERSIE:
Klik HIER om het reglement (.pdf) te printen

1.       Algemeen
1.1     Daar waar naar de website wordt verwezen, wordt www.dommelsedorpspomp.nl
          bedoeld.
1.2     Dit reglement is van toepassing op alle deelnemende teams en op alle afzonderlijke
          deelnemers.

2.       Teams
2.1     Voor de Loop naar de Pomp Kwis in 2019 worden maximaal 40 teams toegelaten.
2.2     Het aantal leden van een team is vrij en wordt door het team zelf bepaald. Gelet op
          het aantal uit te voeren taken wordt geadviseerd om minimaal 10 leden in het team
          op te nemen.
2.3     Er is geen leeftijdslimiet van toepassing op de leden van het team. Door de
          complexiteit van de vragen wordt geadviseerd om een gezonde mix van leeftijden
          aan te houden.
2.4     Elk team benoemt één van de teamleden tot contactpersoon voor de organisatie.
2.5     De leden van het team dienen affiniteit met Dommelen te hebben.
2.6     De contactpersoon dient woonachtig te zijn in Dommelen.
2.7     Ieder team dient er rekening mee te houden dat zij tenminste één lid van het team
          dient aan te wijzen om deel te nemen aan bijzondere opdrachten.
2.8     De organisatie voert alle communicatie met een team in beginsel uit via email en
          uitsluitend met de contactpersoon.
2.9     Het "hoofdkwartier" van een team bevindt zich tijdens de quizdag op één adres in
          Dommelen en alle teamleden worden geacht om vanuit deze werkplek aan De Loop
          naar de Pomp Kwis deel te nemen.
2.10   Een team is toegelaten en gerechtigd tot deelname indien hun contactpersoon een
          schriftelijke bevestiging van de inschrijving van de organisatie heeft ontvangen.

3.      Inschrijven en deelname
3.1     Inschrijven van een team geschiedt door het inschrijfformulier op de website
          volledig ingevuld binnen de inschrijvingstermijn te versturen en het inschrijfgeld
          tijdig te voldoen.
3.2     De teams worden toegelaten voor deelname op volgorde van inschrijving en mits
          aan alle voorwaarden wordt voldaan.
3.3     Indien er meer aanmeldingen worden gedaan dan het gestelde maximum worden
          deze teams opgenomen op de z.g. reservelijst eveneens in volgorde van
          inschrijving.
3.4     Bij de aanmelding middels het inschrijfformulier op de website dient elk team een
          unieke teamnaam op te geven. Deze naam mag maximaal 40 karakters lang zijn.
3.5     Bij aanmelding dient elk team ook een Dommels goed doel op te geven waaraan
          hun mogelijk winnende prijs geschonken zal worden. Als een team zelf geen
          Dommels goed doel kan benoemen dan mag zij dit overlaten aan de organisatie.
3.6     Inschrijven is mogelijk tot en met 31 augustus 2019, 23:59 uur.

4.       Kwisdag en Kwisboek
4.1     De organisatie stelt een full colour vragenboek samen, het z.g. Kwisboek, waarin
          alle vragen en opdrachten voor De Loop naar de Pomp Kwis zijn opgenomen. Ieder
          team ontvangt hiervan één exemplaar.
4.2     De Loop naar de Pomp Kwis vindt plaats op de Kwisdag, zaterdag 12 oktober 2019.
          Het ophalen van de kwisboeken kan tussen 18:00 uur en 18:30 uur in Café
          Dommelstroom aan de Bergstraat 32 in Dommelen. Ieder team moet het kwisboek,
          compleet met de antwoorden, uiterlijk om 23:00 uur op zaterdag 12 oktober 2019
          hebben ingeleverd bij Café Dommelstroom. Als maatstaf voor de juiste tijd telt de
          tijdaanduiding op de website.
4.3     Elk team draagt er zelf zorg voor dat het op de Kwisdag tijdig haar Kwisboek
          ophaalt en inlevert.
4.4     De organisatie is gerechtigd teams voor verdere deelname uit te sluiten indien zij
          hun Kwisboek niet tijdig ophalen of inleveren. Restitutie van inschrijfgeld is dan
          vanwege reeds gemaakte kosten niet mogelijk.
4.5     Teams worden geacht zelf het Kwisboek goed door te nemen. Naast de "reguliere"
          algemene vragen en de vele vragen over Dommelen staan er ook z.g. doe-vragen
          tussen en opdrachten waarvoor men de deur uit zal moeten om het antwoord te
          vinden of aan een geheime kennistest moet deelnemen. Alle instructies voor de
          vragen en opdrachten zijn in het Kwisboek opgenomen.
4.6     Alle antwoorden op de vragen en opdrachten dienen in het Kwisboek eenduidig op
          de juiste plaats en duidelijk leesbaar te worden ingevuld. Het Kwisboek mag uit
          elkaar gehaald worden maar moet op de originele manier volledig en in de goede
          paginavolgorde worden ingeleverd.
4.7     Gedurende de tijd tussen het ophalen en weer inleveren van de Kwisboeken mag
          er tussen de deelnemende teams geen contact plaatsvinden.
4.8     Voor diverse vragen en de centrale opdracht zullen één of meerdere teamleden de
          openbare weg op moeten. Ondanks een bepaalde tijdsdruk wordt van de
          deelnemers verwacht dat zij zich houden aan de geldende verkeersregels,
          met eventuele weersomstandigheden rekening houden en respectvol omgaan met
          andere deelnemers. Overtreding van (morele) regels en voorschriften kan tot
          uitsluiting van het team leiden.

5.       Puntentoekenning, uitslag en prijzen
5.1     De gegeven antwoorden worden door de organisatie in de dagen na de Kwisdag
          op hun juistheid beoordeeld en voor de goede antwoorden worden punten
          toegekend. Ook worden er voor elk team punten toegekend voor antwoorden op of
          uitvoering van speciale opdrachten of andere activiteiten die van De Loop naar de
          Pomp Kwis deel uitmaken. Niet eenduidige antwoorden of een niet of slecht
          leesbaar antwoord betekent dat er voor die vraag geen punten worden toegekend.
5.2     Alle antwoorden op de vragen zullen zo spoedig mogelijk na de prijsuitreiking op de
          website worden gepubliceerd. De uitslag van De Loop naar de Pomp Kwis is
          bindend en staat niet ter discussie.
5.3     Jaarlijks bepaalt de organisatie hoeveel teams in de rangschikking van hoog naar
          laag een bepaalde geldprijs kunnen winnen voor hun goede doel. Het totale
          prijzenbedrag is afhankelijk van inschrijfgelden, sponsoring en giften.
5.4     De bekendmaking van de uitslag alsmede de uitreiking van de prijzen gebeurt op
          de finaleavond van De Loop naar de Pomp Kwis, welke op zaterdag
          26 oktober 2019 in Café Dommelstroom, Bergstraat 32 in Dommelen zal
          plaatsvinden. De datum en locatie van deze finaleavond zullen ook tijdig op de
          website bekendgemaakt worden.
5.5     De winnende teams ontvangen voor henzelf ook een prijs, mogelijk in natura. Het
          winnende team mag tot aan de eerstvolgende Kwisdag de beschikbare wisseltrofee
          in bezit houden.

6.       Privacy
6.1     Stichting De Dommelse Dorpspomp dient de bepalingen van de Privacywetgeving in
          acht te nemen. Het bestuur wijst in dit kader naar de Privacyverklaring als bedoeld
          in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 van
          kracht is geworden. Ga op de website in het Menu naar het tabblad <Privacy> voor
          meer informatie.

7.       Tenslotte
7.1     De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van
          deelname aan De Loop naar de Pomp Kwis. Deelnemen aan De Loop naar de Pomp
          Kwis is geheel op eigen risico.
7.2     Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet is de organisatie
          gerechtigd een bindende beslissing te nemen.
7.3     Door het inschrijfgeld te voldoen geef je blijk van kennis van en instemming met dit
          reglement.

-O-O-O-O-O-Laatste Wijziging: 31 mei 2019