Privacy en de KwisDe Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)


PRIVACYVERKLARING

als bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)


Stichting De Dommelse Dorpspomp, ingeschreven in het Register van de Kamer van
Koophandel te Eindhoven onder nummer 41090443, gevestigd aan Estherdal 19 te
5551BL Dommelen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens
zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Stichting De Dommelse Dorpspomp is bereikbaar via haar website
op internet http://www.dommelsedorpspomp.nl;
via haar e-mailadres dommelsedorpspomp@gmail.com
of via de secretaris van het bestuur de heer J. van Gils, Estherdal 19 te 5551BL
Dommelen, telefoon 040 2044918.

De heer J. van Gils is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting De
Dommelse Dorpspomp en hij is te bereiken via dommelsedorpspomp@gmail.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting De Dommelse Dorpspomp verwerkt uw persoonsgegevens doordat u
gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
    - Voor- en achternaam;
    - Geslacht;
    - Geboortedatum;
    - Adresgegevens;
    - Telefoonnummer;
    - E-mailadres;
    - IP-adres;
    - Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel       op onze website aan te maken, in correspondentie en/of telefonisch;
    - Locatiegegevens.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar; tenzij ze toestemming hebben van
ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun
kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden
zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens
hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
dommelsedorpspomp@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting De Dommelse Dorpspomp verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
    - Verzenden van informatie en/of nieuwsbrief;
    - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
      kunnen voeren;
    - U te informeren over wijzigingen van onze diensten en/of activiteiten;
    - Noodzakelijke of wenselijke informatie en/of foto's te verspreiden via
      internet naar deelnemers aan onze activiteiten.

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting De Dommelse Dorpspomp neemt géén besluiten op basis van
geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen
kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of
systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting
De Dommelse Dorpspomp)tussen zit.
Stichting De Dommelse Dorpspomp gebruikt de computerprogramma's van Microsoft
Office voor tekstverwerking, spreadsheet en presentatie, alsmede standaard
applicaties voor e-mailverwerking en internetbrowsing.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting De Dommelse Dorpspomp bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan
strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden
verzameld. Wij hanteren een maximale bewaartermijn voor Personalia en overige
persoonsgegevens, waaronder foto's voor publicatie op internet, van 12 maanden
na de datum van de activiteit waaraan is deelgenomen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting De Dommelse Dorpspomp verstrekt géén persoonsgegevens aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting De Dommelse Dorpspomp gebruikt géén cookies of vergelijkbare
technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van
uw persoonsgegevens door Stichting De Dommelse Dorpspomp en heeft u het
recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens
die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u
genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar dommelsedorpspomp@gmail.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij
u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze
kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan
het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter
bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen
vier weken, op uw verzoek.
Stichting De Dommelse Dorpspomp wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid
heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting De Dommelse Dorpspomp neemt de bescherming van uw gegevens serieus
en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de
indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op met ons op via dommelsedorpspomp@gmail.com.

-0-0-0-0-0-


Laatste Wijziging: 25 mei 2018